ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ശില്‍പശാല ആഗസ്റ്റ് 19 ന് ആലപ്പുഴ ലിയോതേര്‍ട്ടീന്തില്‍

ഹരിപ്പാട്-25-ാമത് ദേശീയ ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്സിനു മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ജില്ലാതല ശില്‍പ്പശാല 2017 ആഗസ്റ്റ് 19 ന് രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ ആലപ്പുഴ ലിയോതേര്‍ട്ടീന്ത് സ്കൂളില്‍ നടക്കും. യു.പി.എച്ച്.എസ്, എച്ച്.എസ്.എസ് വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നായി പരിശീലനപരിപാടിയില്‍ ഓരോ സയന്‍സ് അദ്ധ്യാപകര്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

ദേശീയ ശാസ്ത്ര സെമിനാര്‍(എച്ച് എസ് വിഭാഗം ) - സബ് ജില്ലാതല മത്സരം ആഗസ്റ്റ് 8ന്

ഹരിപ്പാട്- ദേശീയ ശാസ്ത്ര സെമിനാര്‍ സബ് ജില്ലാതല മത്സരം ആഗസ്റ്റ് 8 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഹരിപ്പാട് ബി. ആര്‍.സിയില്‍ വെച്ചു നടക്കും. സ്കൂള്‍ തല മത്സരങ്ങള്‍ ആഗസ്റ്റ് 4 ന് മുമ്പായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം. ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഗസ്റ്റ് 5 ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം.ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത സ്കൂളുകളെ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതല്ല. മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ ലാപ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഹൈസ്ക്കൂള്‍ വിഭാഗം കുട്ടികള്‍ക്കായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു സ്കൂളില്‍ നിന്നും ഒരു കുട്ടിക്കുമാത്രമെ സബ്മ ജില്ലാ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു
വിഷയം: Swachh  Bharat : Role of Science And Technology , Promises and Challenges..
വിശദവിവരങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍ മെയിലില്‍ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 15

ഹരിപ്പാട്- ദേശീയ ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് 15 ആണ് അവസാന തീയതി. ആഗസ്റ്റ് 15 ന് മുമ്പ് വിദ്യാലയങ്ങള്‍! ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
മുഖ്യവിഷയം 

 "Science , Technology and Innovation for Sustainable Development  " 
        
Sub themes :             
  1. Natural Resource Management            
  2. Food and Agriculture                  3. Energy                       
  4. Health Hygiene and Nutrition                       
  5. Life Styles and Livelihood                     6. Disaster Management              7. Traditional knowledge systems.

  UP, Hട,HSS, VHSE ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ടീമിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം . സീനിയർ- ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലാണ് മത്സരം.

 സീനിയർ വിഭാഗം
 01.01.2001 to 31. 12.2003 നുള്ളിൽ ജനിച്ചവരാകണം.

 ജൂനിയർ വിഭാഗം 
 01.0 1.2004 to 31.12.2006 നുള്ളിലും ജനിച്ചവരാകണം.


ബാല ശാസത്ര കോൺഗ്രസിന് പങ്കെടുക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ
ആഗസ്റ്റ് 15 ന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം.
വെബ് സൈറ്റ്